170579491 m

Τομείς Δραστηριότητας

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στα πλαίσια του τραπεζικού δικαίου ρυθμίζονται ζητήματα σχετιζόμενα με τις συμβατικές σχέσεις τραπεζών και πελατών τους.Στην κατηγορία των εν λόγω σχέσεων ενδεικτικώς συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις ανώμαλης παρακαταθήκης, δηλαδή οι συμβάσεις για την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, καθώς επίσης η σύμβαση πίστωσης, είτε πρόκειται για πιστωτική κάρτα, είτε πρόκειται για σύμβαση καταναλωτικού δανείου, για σύμβαση […]

ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του δικαίου των μισθώσεων ερευνώνται οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, καθώς επίσης οι απορρέουσες εκατέρωθεν αξιώσεις από τις εν λόγω συμβάσεις.Ο Δρ. Ηλίας Χάμος διαθέτοντας βαθύτατη σχετική κατάρτιση στον τομέα του δικαίου των μισθώσεων, καθώς επίσης πολυετή σχετική δικαστική εμπειρία παρέχει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και συμβουλές προς τους εντολείς του, είτε […]

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στα πλαίσια του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή διερευνάται η τήρηση των διατάξεων του Ν. 2251/1994, όπως αυτός διαχρονικά τροποποιήθηκε με τελευταία την τροποποίησή του δυνάμει του Ν. 4933/2022 (ΦΕΚ 99/Α), στο σύνολο των συμβάσεων, στις οποίες αντισυμβαλλόμενοι είναι προμηθευτές και καταναλωτές.Ο Δρ. Ηλίας Χάμος έχοντας εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα της προστασίας […]

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Λαμβάνοντας την εντολή για τη συνδρομή στην αγορά ακινήτου ο Δρ. Ηλίας Χάμος έχοντας στη διάθεσή του τον τίτλο ιδιοκτησίας του πωλητή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο τίτλων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, διαπιστώνοντας αρχικά, εάν ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης όντως τυγχάνει κύριος του πωλούμενου ακινήτου.Στα πλαίσια του εν λόγω ελέγχου δεν εξετάζεται μόνο το […]

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, ο οποίος θεσπίστηκε στα πλαίσια του Ν. 4738/2020, αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς το δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων (funds). Τι δύναται να επιτευχθεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών; 1. Μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής: […]

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια του κληρονομικού δικαίου αφορούν την παροχή συμβουλευτικής προς τον διαθέτη, προκειμένου αυτός να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο διαθήκης για τη δική του περίπτωση, είτε πρόκειται για ιδιόγραφη, είτε για μυστική, είτε για δημόσια διαθήκη.Ακολούθως και κατόπιν του θανάτου του κληρονομούμενου συνδράμει ο Δρ. Ηλίας Χάμος τους κληρονόμους – εντολείς του […]

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Διαθέτοντας τόσο την απαιτούμενη θεωρητική γνώση, όσο και πολυετή εμπειρία στην εκδίκαση σωρείας υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων, αναλαμβάνει ο Δρ. Χάμος Ηλίας να κατευθύνει τον εντολέα του – αναίτιο παθόντα εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος ή την οικογένειά του σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου, ήδη από τη στιγμή κατόπιν της επέλευσής του, έως και τη λήψη αποζημίωσης από τον […]

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Εργατικό ατύχημα θεωρείται το γεγονός, το οποίο κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής προκάλεσε στον εργαζόμενο ανικανότητα προς εργασία μεγαλύτερη των τριών ημερών.Συχνά παραλείπεται από την πλευρά των εργοδοτών η τήρηση των κείμενων διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση εργατικού […]

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ως εμπράγματο ορίζεται εκείνο το δικαίωμα, το οποίο παρέχει άμεση και εναντίον όλων εξουσία επί πράγματος, είτε αυτό είναι ακίνητο, όπως επί παραδείγματι αγροτεμάχιο ή κατοικία, είτε αυτό είναι κινητό, όπως επί παραδείγματι αυτοκίνητο ή έργο τέχνης. Στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου αναγνωρίζονται τέσσερα (4) εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα η κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο […]

ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη διάταξη του άρθρου 1003 ΑΚ «Ο κύριος του ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων ή άλλες παρόμοιες που προέρχονται από το ακίνητο, εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου ή προέρχονται από χρήση συνήθη για ακίνητα της περιοχής του κτήματος από […]

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί αυτή στο μέλλον, ενώ κατά δε τη διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ το δικαστήριο δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του προσβληθέντος να καταδικάσει τον υπαίτιο στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης για την […]

ΔΙΚΑΙΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, ενώ από το συνδυασμό των άρθρων 297, 298 και 330 ΑΚ προκύπτει, ότι προκειμένου για την επιδίκαση αποζημίωσης εξαιτίας της τέλεσης αδικοπραξίας απαιτείται η ύπαρξη 1. ζημιογόνου συμπεριφοράς, πράξης ή παράλειψης, 2. παρανόμου χαρακτήρα […]

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο οικογενειακό δίκαιο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των κανόνων δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, που συνδέονται μεταξύ τους με οικογενειακούς δεσμούς με τη στενή ή με την ευρύτερη έννοιά τους.Ειδικότερα στα πλαίσια του οικογενειακού δικαίου ο Δρ. Ηλίας Χάμος εκπροσωπώντας τους εντολείς του, τους συνδράμει στην κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας συναινετικής λύσης του γάμου […]

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η έγγραφη αποτύπωση μιας σύμβασης αποτελεί εχέγγυο της προάσπισης των δικαιωμάτων αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων.Ο Δρ. Ηλίας Χάμος διαθέτει το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο αλλά και την πολυετή σχετική εμπειρία προκειμένου να δύναται να προβαίνει στη σύνταξη συμβάσεων όλου του φάσματος του αστικού και εμπορικού δικαίου, διασφαλίζοντας έτσι με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των εντολέων […]

ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ως εμπορικό δίκαιο δύναται να προσδιοριστεί εκείνος ο τομέας του ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο περιέχεται το σύνολο των κανόνων, βάσει των οποίων ρυθμίζονται οι εμπορικές σχέσεις.Στα πλαίσια του τομέα του εμπορικού δικαίου ο Δρ. Ηλίας Χάμος παρέχει στους εντολείς του νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις συνδράμοντας τους σε επίπεδο τόσο εξωδικαστικό, όσο και δικαστικό σε ανακύπτοντα […]

ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Προκειμένου για τη διευκόλυνση των οικονομικών και ιδιαιτέρως των εμπορικών συναλλαγών, ευρέως χρησιμοποιούνται αξιόγραφα, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα συγκεκριμένης μορφής, που εγχαρτώνουν – ενσωματώνουν ιδιωτικό περιουσιακό δικαίωμα, όπως επί παραδείγματι η επιταγή, η συναλλαγματική, το γραμμάτιο εις διαταγή κλπ.Οι αντισυμβαλλόμενοι στα πλαίσια της έκδοσης και της οπισθογράφησης – μεταβίβασης των αξιογράφων, συχνά παραβαίνουν τόσο […]

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗ/ ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Η ύπαρξη ανείσπρακτων – επισφαλών απαιτήσεων δύναται να προκαλέσει στο δανειστή όχι μόνο προβλήματα ρευστότητας αλλά ακόμη και προβλήματα στην υπόστασή του ως οικονομική οντότητα. Προβλήματα στην είσπραξη απαιτήσεων δύνανται να ανακύψουν σε πλαίσια είτε εμπορικών συναλλαγών, είτε σε συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη ανείσπρακτων απαιτήσεων από συμβάσεις πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ […]

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό τομέα στη χώρα, ο οποίος συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ.Ο Δρ. Ηλίας Χάμος διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, όπως επί παραδείγματι συμβάσεις allotment ή συμβάσεις commitment, ενώ αντιστοίχως προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων εξωδικαστικών ή δικαστικών ενεργειών, προκειμένου για […]

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στα πλαίσια του εργατικού δικαίου ασκούνται αγωγές εργατικού αξιώνοντας την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, αξιώσεων αποζημίωσης, μισθών υπερημερίας, ενώ παράλληλα παρέχονται κατευθύνσεις και νομικές συμβουλές σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σε ζητήματα μισθολογικά, αδειών και επιδομάτων, πρόσληψης και απόλυσης, αλλά και αναγγελίας και καταγγελίας της συμβάσεων εργασίας.Επιπρόσθετα παρέχεται η σύνταξη συμβάσεων εργασίας μεταξύ εργοδοτών και […]

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα εύλογα δύναται να χαρακτηριστεί ως δαιδαλώδης με αποτέλεσμα συχνά ο πολίτης να αντιμετωπίζει την επιβολή προστίμων αλλά και αδίκων φόρων και δασμών.Στα πλαίσια αυτά συχνά κρίνεται απαραίτητη ενδεικτικά η άσκηση προσφυγών εναντίον καταλογιστικών πράξεων φόρων, δασμών και κάθε είδους προστίμων, η άσκηση ανακοπών εναντίον ταμειακών βεβαιώσεων Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικών ταμείων και […]