Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας – Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα ιστοσελίδα υφίσταται και λειτουργεί από τον Ηλία Χάμο (εφεξής καλούμενος ως δικηγόρος), δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 25491), εδρεύοντα στην Αθήνα, Αντιγόνης 197 και απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών του διαδικτύου.
Ο σκοπός ύπαρξης και λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας έχει ενημερωτικό και όχι διαφημιστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών του διαδικτύου σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από πλευράς του Ηλία Χάμου προς τους εντολείς του, καθώς επίσης για νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Το σύνολο των χρηστών της ιστοσελίδας τεκμαίρεται, ότι συμφωνεί τόσο με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης, όσο και με την τηρούμενη Πολιτική Απορρήτου, ενώ παράλληλα παραιτείται από κάθε ενδεχόμενη αξίωση σχετιζόμενη με την επίσκεψη τους στον ιστότοπο www.chamoslaw.gr.
Ο δικηγόρος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του για την τροποποίηση ή ανανέωση των παρόντων όρων δίχως προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες της ιστοσελίδας, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά είτε από την παρούσα ιστοσελίδα είτε από οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, με χρονικό σημείο έναρξης ισχύος της τροποποίησης εκείνο της ανάρτησης της αλλαγής στον ιστότοπο www.chamoslaw.gr.
Ενδεχόμενη ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων, ενώ η μη ενάσκηση από πλευράς του δικηγόρου των δικαιωμάτων του εκ των παρόντων όρων, δεν δύναται να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά.
Ο δικηγόρος ουδεμία ευθύνη έχει για ενδεχόμενη παράβαση των παρόντων όρων αναγόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισημαίνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές κλπ.
Ο δικηγόρος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία απορρέουσα από τη χρήση του ιστότοπου www.chamoslaw.gr ή από το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες, ενώ επίσης ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο, διότι ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνος βλάβης ή ζημίας από τη χρήση του ιστοτόπου.
Οι επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον εν λόγω ιστότοπο ή στο δίκτυο γενικότερα από πράξεις σχετιζόμενες με κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.
Ο παρών ιστότοπος και το σύνολο των εμπεριεχομένων πληροφοριών σε αυτόν αποτελούν ιδιοκτησία του δικηγόρου και ως εκ τούτου αυτό διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το σύνολο του περιεχόμενου που περιλαμβάνεται στο δικτυακό αυτό τόπο. Απαγορεύεται η χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου, εκτός και εάν υφίσταται η προηγούμενη σχετική συναίνεση από τον δικηγόρο και υπό την προϋπόθεση της αναφοράς του ιστοτόπου και του συντάκτη του κειμένου ως πηγή
Στα πλαίσια του παρόντος ιστοτόπου παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του δικηγόρου, καθώς επίσης εκτίθενται δημοσιεύσεις σχετικά με νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Οτιδήποτε αναφέρεται στον ιστότοπο www.chamoslaw.gr δεν δύναται να εκληφθεί ως υποκατάστατο ειδικής νομικής συμβουλής επί συγκεκριμένου θέματος, η οποία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε προσωπική και εξατομικευμένη επικοινωνία με τον δικηγόρο ή συνεργάτη του, κατόπιν μελέτης του υφιστάμενου σχετικού φακέλου και πάντα έναντι δικηγορικής αμοιβής. Ο δικηγόρος ή ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την αρτιότητα, την πληρότητα, την ορθότητα και την επάρκεια των δημοσιεύσεων στον παρόντα ιστότοπο και συνεπώς ο επισκέπτης/ χρήστης υποχρεούται να προβεί στη διασταύρωσης των δημοσιευόμενων πληροφοριών με τις πηγές.
Ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει ή / και να διακόπτει τη μετάδοση του ιστοτόπου ή τη λειτουργία μέρους των υπηρεσιών του σε οποιονδήποτε χρήστη, ενώ επίσης διατηρεί το δικαίωμα αναστολής του ιστοτόπου λόγω εργασιών ανανέωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.
Απαγορεύεται η εισαγωγή στον ιστότοπο ιών, δουρείων ίππων, σκουληκιών, λογικών βομβών ή οποιασδήποτε μορφής κακόβουλου λογισμικού, καθώς επίσης η απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον ιστότοπο, στον διακομιστή, στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο.
Απαγορεύεται η δημοσίευση δυσφημιστικών σχολίων για τον δικηγόρο ή/ και για τον παρόντα ιστότοπο. Επισημαίνεται, ότι ανάλογη δυσφημιστική δημοσίευση γεννά την ποινική ευθύνη του δημοσιεύοντος χρήστη/ επισκέπτη, ενώ επίσης γεννά δικαίωμα αποζημίωσης για τον δικηγόρο και τον ιστότοπο.
Ο δικηγόρος ή ο παρόν ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν απώλεια ή ζημιά δύναται να προκληθεί στον χρήστη/ επισκέπτη του παρόντος επισκέπτη από την μόλυνση του εξοπλισμού του ή οποιοδήποτε άλλου περιουσιακού του στοιχείου με κακόβουλο λογισμικό, το οποίο ενδεχομένως μεταδόθηκε από τη χρήση του ιστοτόπου.
Ο δικηγόρος ανήρτησε την παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπώντας στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων του στο κοινό αλλά και στην εξυπηρέτηση των εντολέων του. Ακολούθως περιγράφεται η μέθοδος συλλογής προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών του ιστοτόπου και η χρήση αυτών των δεδομένων από τον δικηγόρο. Οι ακόλουθοι όροι πολιτικής απορρήτου αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών του παρόντος ιστοτόπου, τα οποία και παρέχουν κατά τη διάρκεια περιήγησής τους στον εν λόγω ιστότοπο.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω Χάμος Ηλίας του Ανδρέα – Χαραλάμπους (ΑΜΔΣΑ 25491), κάτοικος Αθηνών, οδός Αντιγόνης 197. Για ζητήματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, δύναται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να επικοινωνούν με τον Ηλία Χάμο είτε δια της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@chamoslaw.gr, είτε μέσω του ιστοτόπου www.chamoslaw.gr, ή στο τηλέφωνο 6972.280254, προκειμένου για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Ο δικηγόρος σχεδίασε τον παρόντα ιστότοπο προκειμένου οι επισκέπτες σε αυτόν να δύνανται να περιηγούνται σε αυτόν, δίχως να υποχρεούνται στην αποκάλυψη της ταυτότητά τους. Κατά την πλοήγησή τους στον ιστότοπο, συλλέγονται μόνο εκείνα τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τα cookies, μέσω της συγκατάθεσης, που έχει παράσχει ο ίδιος ο επισκέπτης. Επιπλέον ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics προκειμένου να παρακολουθείται η δραστηριότητα των επισκεπτών, προκειμένου έτσι να προσδιορίζεται ο αριθμός των χρηστών της ιστοσελίδας, να προκύπτει ο τρόπος εξεύρεσης και χρήσης του ιστοτόπου, καθώς επίσης την πορεία των χρηστών κατά την περιήγησή τους στον ιστότοπο. Παρότι το Google Analytics συγκεντρώνει δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η γεωγραφική θέση των επισκεπτών, η συσκευή τους, το πρόγραμμα πλοήγησης και το λειτουργικό τους σύστημα, καμία από τις εν λόγω πληροφορίες δεν τους καθιστά προσωπικά γνωστούς στο δικηγόρο.
Επιπρόσθετα ο δικηγόρος συλλέγει τα δεδομένα, τα οποία του γνωστοποιούνται από τον ίδιο τον επισκέπτη/ χρήστη, τα οποία παρέχει στον δικηγόρο ή σε συνεργάτη του σε πλαίσια προσωπικής επικοινωνίας με σκοπό να του παρασχεθούν υπηρεσίες ή να του δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματά του. Τα στοιχεία, τα οποία θα ζητηθούν από τον επισκέπτη και εν δυνάμει εντολέα του δικηγόρου κατά την ως άνω επικοινωνία, προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες είναι το ονοματεπώνυμο/επωνυμία, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, ο ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνό του, ο τρόπος πληρωμής της προς παροχή υπηρεσίας, καθώς επίσης έτερα προσωπικά του δεδομένα, η γνωστοποίηση των οποίων καθίσταται απαραίτητη προκειμένου για την εκάστοτε παρεχόμενη υπηρεσία.
Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων ερίδεται στη συναίνεση καθενός εξ’ αυτών. Αποδέκτες των δεδομένων είναι ο δικηγόρος και ο συνεργάτης του ή οι συνεργαζόμενοι συντηρητές του ιστοτόπου, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, προκειμένου να παρέχεται στους επισκέπτες, το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Ο δικηγόρος έχει λάβει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.
Ο επισκέπτης του ιστοτόπου έχει τα κάτωθι δικαιώματα ως προς τα ανωτέρω δεδομένα του:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, ήτοι το δικαίωμα να πληροφορείται από τον δικηγόρο για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά καθώς και στις ακόλουθες πληροφορίες, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του υπ’ αριθ. 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΚΠΔ»):
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος προς τον δικηγόρο για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 1. Δικαίωμα διόρθωσης, ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να απαιτήσει από τον δικηγόρο τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με εκείνον
 2. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να ζητήσει από τον δικηγόρο δίχως αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διαγραφή δεδομένων τα οποία σχετίζονται με εκείνον στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ:
 • τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • ο επισκέπτης στον ιστότοπο ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • ο επισκέπτης του ιστοτόπου αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου της Ελλάδας,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ
 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του επισκέπτη για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών του αναφορικά με την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ
 2. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να λαμβάνει τα δεδομένα, τα οποία έχει παράσχει στον δικηγόρο, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλο δικηγόρο ή σε επιχείρηση δίχως αντίρρηση από τον δικηγόρο, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ
 3. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από τον δικηγόρο ή άρσης της συγκατάθεσής του σε περίπτωση, κατά την οποία δεν υφίστανται πλέον επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν έναντι του εν λόγω δικαιώματος του, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ
  Τα ανωτέρω δικαιώματά του δύναται ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου να τα ασκήσει μέσω αποστολής σχετικού αιτήματός του στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικηγόρου (info@chamoslaw.gr), τιτλοφορούμενου ως «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», ενώ για περισσότερες πληροφορίες δύναται να επικοινωνεί τηλεφωνικά στον 6972.280254.
  Τα ως άνωθι δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου τα επεξεργάζεται ο ιστότοπος του δικηγόρου σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και γενικότερα με το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω διατάξεων από τον δικηγόρο, δύναται επισκέπτης να υποβάλει σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210-6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / e-mail: contact@dpa.gr.).
  Ο παρών ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), αποστελλόμενα και φυλασσόμενα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη, επιτρέποντας σε ιστοτόπους, όπως ο παρών, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του επισκέπτη, να αναγνωρίζονται οι συχνοί επισκέπτες, να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε αυτόν, να συλλέγονται δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου του. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών και στα αρχεία τους. Ο επισκέπτης αναγνωρίζει, ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου.