work g22ae1ab88 1920

Δημοσιεύσεις

Blog post type

122987864 m

ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (πχ FACEBOOK) – ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΤΟΜΕΝΟΥ

Ήδη από την 1η δεκαετία του παρόντος αιώνα έλαβε χώρα η γένεση και ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με 1ο αυτών το FACEBOOK. Έκτοτε εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κατέστησαν χρήστες των εν λόγω μέσων, οι οποίοι αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών λόγω της κοινωνικής αποστασιοποίησης εξαιτίας πανδημίας του covid – 19. Συχνά […]

pikwizard quill feather ink bottle and blank document on wooden table

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ/ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΔΙΑΘΕΤΗ

Τι θα συμβεί, αν ο διαθέτης κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης δεν έχει «σώας τας φρένας»; Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 3 ΑΚ, ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι όσοι, κατά τον χρόνο σύνταξης της διαθήκης, δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που περιορίζει αποφασιστικά […]

pexels diego caumont 10033378

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ; Αρχικά η προστασία έναντι καταχρηστικών και συνεπώς άκυρων όρων δανειακών συμβάσεων αφορούσε μόνο τους χαρακτηριζόμενους ως καταναλωτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Ακολούθως με την παρ. 5 του άρθρου 100 του πρόσφατου Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17.1.2018) «Για την εφαρμογή των […]

pexels ekaterina bolovtsova 6077297

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ; Κατόπιν της έκδοσης εκτελεστού τίτλου, όπως επί παραδείγματι, μεταξύ άλλων, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής, δύναται ο δανειστής (πχ σε περίπτωση αγωγής ο ενάγων) να υλοποιήσει την εφαρμογή του δικαιώματός του, η ύπαρξη του οποίου διαγνώστηκε π.χ. μέσω δικαστικού αγώνα ή αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής. […]

mikhail pavstyuk EKy2OTRPXdw unsplash

Είναι δυνατη η ακύρωση δήλωσης αποποίησης κληρονομιάς;

Ποια είναι η προθεσμία για τη δήλωση αποποίησης κληρονομιάς; Κατά τη διάταξη του άρθρου 1847§1 εδ.α’ ΑΚ, ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών. Η  εν λόγω προθεσμία αρχίζει από τότε, που έμαθε την  επαγωγή της κληρονομιάς και τον λόγο της. Κατά τη δε τη διάταξη του άρθρου 1850 του […]

pexels ekaterina bolovtsova 6077181

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

Τι είναι η γονική μέριμνα; Γονική μέριμνα είναι το δικαίωμα και η υποχρέωση των γονιών να αποφασίζουν σχετικά με την επιμέλεια του τέκνου, την περιουσία του και γενικά το σύνολο των ζητημάτων, που το αφορούν. Από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 και 1520 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με […]

δικαστική-συμπαράσταση

Τι είναι, πως διατάσσεται και πως λειτουργεί η δικαστική συμπαράσταση;

Τι είναι η δικαστική συμπαράσταση; Κατ` άρθρο 1666 του Α.Κ., η δικαστική συμπαράσταση είναι η υπεύθυνη, κατόπιν δικαστικής άδειας, λήψη αποφάσεων από πλευράς του δικαστικού συμπαραστάτη για λογαριασμό τρίτου προσώπου (συμπαραστατούμενου), το οποίο εξαιτίας σωματικής, ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, δεν είναι σε θέση να τις λάβει το ίδιο ή έστω έχει μειωθεί σημαντικά η ικανότητα […]

24 law images free 2494212274

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ – ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ – ΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ Ο ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΣ

Ποια η έννοια του δικαιώματος στην προσωπικότητα; Σύμφωνα με το άρθρο 57 του ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον … Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται …». Το εν λόγω ιδιωτικό δικαίωμα στην προσωπικότητα έχει […]

key 2323278 1920

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ) ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

Ο μισθωτής (ενοικιαστής) εκκένωσε το μίσθιο πριν τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης χωρίς τη συμφωνία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη), έχοντας μάλιστα παραδώσει τα κλειδιά. Ποια η τύχη της μίσθωσης; Από την επισκόπηση των άρθρων 574, 576 Α.Κ. προκύπτει, ότι αν η καταγγελία της μίσθωσης δεν είναι νόμιμη και βάσιμη η μίσθωση δεν λύνεται, ο δε μισθωτής […]

legal g4e804dcff 1920

COVID – 19 ΚΑΙ ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΑΜΗΛΙΑΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ

Τι θεωρείται ως απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών; Κατά την έννοια του άρθρου 388 ΑΚ, σε πλαίσια αμφοτεροβαρούς σύμβασης, δηλαδή σύμβασης με προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις για αμφότερες τις αντισυμβαλλόμενες πλευρές, δύναται μία εξ’ αυτών να αξιώσει δικαστικά την αναγωγή, προσαρμογή δηλαδή, της οφειλόμενης παροχής από πλευράς της, στο μέτρο που αρμόζει ή και τη λύση […]