143097225 m

ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη διάταξη του άρθρου 1003 ΑΚ «Ο κύριος του ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων ή άλλες παρόμοιες που προέρχονται από το ακίνητο, εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου ή προέρχονται από χρήση συνήθη για ακίνητα της περιοχής του κτήματος από το οποίο προκαλείται βλάβη».
Προκύπτει συνεπώς, ότι σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος υφίσταται την εκπομπή καπνού από γειτονικό ακίνητο, όπως επί παραδείγματι από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο δεν διαθέτει την προβλεπόμενη καπνοδόχο για την απαγωγή του καπνού, σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος ενοχλείται από την υπερβολική ένταση στη μουσική ή το υπερβολικό γάβγισμα σκύλου ή ακόμη και από την υπερβολική φασαρία από ενήλικες ή ανηλίκους δύναται ο θιγόμενος να προβεί τόσο στην άσκηση αγωγής, όσο και στην άσκηση αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το 1ο άρθρο της υπ’ αριθμ. 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης (Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας, όπως  εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης – ΦΕΚ Β 15/12.1.1996)
«1. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00′ έως 17.30′ και από 23.00′ έως 07.00′.
β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30′ έως 17.30′ και από 22.00′ έως 07.30′.

2.Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται:
α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
β. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.
γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.
δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.
ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.
στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών»
Πέραν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 417 ΠΚ «Όποιος διαταράσσει δημόσια τις ασχολίες, τις τέρψεις, ή τη νυχτερινή ησυχία των κατοίκων με υπερβολικούς κρότους, που παράγονται κατά την άσκηση κάποιου επαγγέλματος ή που προκαλούνται με άλλον τρόπο ή με θορύβους ή με διαπληκτισμούς με οποιεσδήποτε άλλες πράξεις τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο».


Δίκαιο Οροφοκτησίας.

Στα πλαίσια του δικαίου της  οροφοκτησίας ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων ή ορόφων, οριζόντιων αλλά και καθέτων ιδιοκτησιών υπό το πρίσμα του  Ν. 3741/1929.
Ο Δρ. Ηλίας Χάμος με τη θεωρητική του κατάρτιση αλλά και την πολυετή εμπειρία του σε χειρισμό υποθέσεων δικαίου οροφοκτησίας παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις σε διαχειριστές πολυκατοικιών αλλά και σε ενοίκους και συνιδιοκτήτες αυτών σχετικά με ζητήματα απτόμενα των μεταξύ τους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αυτές προβλέπονται στον εκάστοτε κανονισμό της πολυκατοικίας αλλά και στο Ν. 3741/1929.
Ενδεικτικά επισημαίνεται, ότι ο Δρ. Ηλίας Χάμος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης από οφειλόμενη αναλογία κοινοχρήστων δαπανών, σε περιπτώσεις άσκησης αγωγής ακύρωσης απόφασης γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας, καθώς επίσης σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημίας σε διαμέρισμα συνιδιοκτήτη από παράνομη παράλειψη των λοιπών συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας για τη συντήρηση των κοινοχρήστων μερών της.